Projectes Interdisciplinaris

ETAPA: Educació Primària
CURS: Quart
ÀREA: Llengua castellana
OBJECTIU: Estimar la llengua com a vehicle de comunicació
i d’expressió de sentiments i opinions vers els altres.

TEMPORITZACIÓ: 20 sessions (1h/sessió)


En un projecte transportem a la vida el que sabem, amb la recerca, l’experimentació i l’aplicació fem competents els continguts de les àrees curriculars que treballem.l’aplicació fem competents els continguts de les àrees curriculars que treballem.

Justificació del projecte

Aquest projecte interdisciplinari té com a objectiu que l’alumnat faci dels continguts de Llengua Castellana –que fa d’eix troncal– i de la resta de llengües una eina d’aprenentatge, de comunicació, de reflexió i d’expressió dels sentiments, els dubtes, les curiositats, les sensacions…

El projecte s’iniciarà amb l’arribada d’una carta a la classe d’una bruixa que sent curiositat pels infants. Deixant anar la fantasia, l’alumnat s’endinsarà en un món fantàstic del qual destriaran la imaginació de la realitat.
Utilitzant el mètode epistolar, es crearà un lligam de curiositat mútua amb la bruixa, que farà néixer en els alumnes les ganes de produir textos escrits per comunicar-se, i d’aquesta manera farem de l’expressió escrita la base per treballar la carta i les seves parts i la descripció en tots els seus àmbits.

A l’aula s’ha de saber crear un clima de misteri per mantenir la flama de la il•lusió i així no saber mai quan arribarà la carta desitjada. La metodologia sempre hauria de seguir el mateix patró: una vegada trobada la carta a qualsevol lloc de la classe, fer-ne la lectura per part dels alumnes o del mestre, a continuació fer-ne el comentari oral i aleshores decidir entre tots si es vol respondre, i així conèixer més coses del món de les ; en les cartes posteriors, cal descobrir què és el que se’ns demana o proposa. La tasca de respondre es començarà sempre, de primer, en brut, i després de la correcció, individual i consultant diccionari, llibre… o el mestre, es passarà en net. S’escriurà el sobre i es deixarà a la finestra tot esperant que al vespre el mussol s’emporti les respostes. S’ha d’arribar a crear una sensació de dubte davant la correspondència: si és un conte de fades o una realitat, i alimentar la preocupació sobre què passarà si la bruixa escriu quan no hi hagi ningú a l’escola.

L’alumnat treballarà diferents tipologies textuals, l’expressió i la comprensió oral i escrita així com la lectura. Aprendrà a valorar la importància de la comunicació per carta i descobrirà el món de la filatèlia amb l’admiració del miniaturisme, i entre tots crearan el seu propi disseny de segell. Investigaran, utilitzant el treball cooperatiu i l’ús de les TIC, les fases lunars i el món dels animals, cosa que els permetrà descobrir la riquesa que comporta treballar en grup, l’estudi i l’observació.

Aquest projecte donarà als alumnes les eines necessàries per realitzar itineraris, saber calcular en diferents mesures i analitzar la importància d’una dieta equilibrada i saludable... per ser adults sans en un futur.

Els alumnes aprendran a crear prototips de personatges fantàstics, maquetes,
cançons i balls, i descobriran que entre tots plegats es poden fer grans coses en un ambient de respecte.

Les cartes ajudaran a desenvolupar totes les competències bàsiques: la lingüística, l’artística i cultural, el tractament d’informació, la matemàtica, la d’aprendre a aprendre, la d’autonomia i iniciativa personal, la de coneixement i interacció amb el món físic i la social i ciutadana.

Per aquesta raó l’alumnat de 4t curs d’Educació Primària treballarà escoltant, reflexionant, dialogant, demanant informació fora de l’escola, classificant-la i sintetitzant- la i elaborant treballs individuals i en grups i col•lectius.

Objectiu general
Aquest projecte té com a objectius fer que l’alumnat de quart curs de Primària
aprengui a diferenciar la realitat de la fantasia.
– Treballi l’expressió oral i escrita i la participació activa en interaccions amb el grup amb la pronunciació i entonació adequades a cada situació comunicativa i mostri una actitud respectuosa i de col•laboració;
– Potenciï la lectura i la comprensió individual i col•lectiva de diferents textos i ampliï el vocabulari.
– Tingui interès en la presentació polida dels treballs escrits, atenent l’ortografia, la gramàtica, la cal•ligrafia, la sintaxi, etc.
– Fomenti la competència en deducció, intuïció i iniciativa personal en els diferents reptes que es plantegin.
– Manifesti tolerància, respecte i acceptació d’un mateix i dels altres tal com són.

Organització del projecte
Com a resultat final del projecte s’ha d’elaborar un dossier on es farà el recull del conjunt d’activitats.

Com a estratègia organitzativa per atendre la diversitat i amb l’objectiu de potenciar l’assoliment de les competències bàsiques per part de tot l’alumnat, en alguns moments es necessitarà ajut per acomplir el projecte: dins del centre amb els mestres de reforç, i fora del centre, amb l’ajut de les famílies.

L’àrea principal del projecte és la de Llengua Castellana, però competencialment cal l’aportació d’altres àrees com Educació artística, Matemàtiques, Coneixement del Medi i Educació Física.

S’aprofitarà el projecte per reforçar eines de treball iniciades en aquest cicle en la clase TIC.

Així mateix, s’incentivarà l’autonomia de l’alumnat en tots els àmbits de treball.
En total són 10 activitats que es poden variar i distribuir segons el criteri del mestre/a i la temporalitat es pot adaptar al currículum i al centre en tot moment.

Totes les activitats estan orientades per ajudar a avançar en l’assoliment de les competències i s’emmarquen en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge entorn els quatre eixos:

– Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.
– Aprendre a pensar i comunicar.
– Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
– Aprendre a conviure i habitar el món.

No hay comentarios:

Publicar un comentario